Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor levering aan niet –consumenten

 

Napco Beds B.V.

 

1 Definities en toepasselijkheid

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a) Afleverdatum: de datum waarop de artikelen worden afgeleverd op de Locatie, of afgehaald door de afnemer.

b) Napco: Napco Beds B.V.

c) Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Napco;

e) Locatie: het gebouw waar de artikelen zullen worden bezorgd of afgehaald.

f) Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Napco en de Afnemer tot stand komt, alsmede elke wijziging daarvan of aanvulling daarop;

g) Afnemer: de partij met wie Napco een Overeenkomst sluit;

h) Zichtbare Gebreken: hieronder wordt begrepen, maar is niet beperkt tot, zichtbare beschadigingen, manco’s, ontbrekende artikelen of onderdelen of verkeerde aantallen.

1.2 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst en op alle handelingen en rechtshandelingen, aanbiedingen, schriftelijke prijsopgaven, offertes en werkzaamheden in de ruimste zin des woord ter zake van die Overeenkomst, evenals op alle overeenkomsten, aanbiedingen, prijsopgaven, offertes en werkzaamheden die voorvloeien uit en/of samenhangen met de Overeenkomst.

1.3 Afwijkingen en/of aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden gelden slechts indien zij schriftelijk worden overeengekomen en hebben uitsluitend betrekking op de betreffende Overeenkomst.

1.4 De toepasselijkheid van eventuele door de Afnemer gehanteerde voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.5 Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan door Napco derden dienen te worden ingeschakeld.

1.6 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze Algemene Voorwaarden geheel van toepassing. Afnemer en Napco zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

1.7 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden is geregeld, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

1.8 Indien Napco niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat deze Algemene Voorwaarden en/of de daarin opgenomen bepalingen niet van toepassing zouden zijn, of dat Napco het recht zou verliezen om de stipte naleving van deze Algemene Voorwaarden (alsnog) te verlangen.

 

 

2 Offertes, aanbiedingen, overeenkomst

2.1 Alle opgaven door Napco van prijzen, getallen, maten, gewichten en/of andere aanduidingen zijn met zorg gedaan. Napco staat er niet voor in dat zich terzake geen afwijkingen zullen voordoen. Vergissingen, zoals calculatie- en schrijffouten in de Napco brochures, op de Napco website, in reclame-uitingen, aanbiedingen, prijskaartjes op de aangeboden artikelen in de Napco showroom, offertes, prospecti, publicaties, orderbevestigingen, facturen en andere bescheiden afkomstig van Napco, binden Napco niet. Bedoelde opgaven, alsmede getoonde of verstrekte (proef-)modellen of tekeningen zijn niet-bindende aanduidingen van de betreffende artikelen.

2.2 Offertes en aanbiedingen (de Napco brochures en de Napco website daaronder begrepen) zijn vrijblijvend en gelden slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een bestelling.

2.3 Behoudens bij koop tegen contante betaling, in welk geval de Overeenkomst op het moment van betaling wordt gesloten, komt een Overeenkomst tussen Napco en Afnemer tot stand zodra de Afnemer de aankoopnota ondertekent. Indien artikelen schriftelijk of via de website van Napco zijn besteld, komt de Overeenkomst tot stand op het moment dat Napco de order schriftelijk of via elektronisch bericht aanvaardt, door middel van een orderbevestiging, danwel door Napco uitvoering aan de betreffende bestelling wordt gegeven.

 

3 Prijzen

3.1 De prijzen, zoals omschreven in de Napco brochures zijn gebaseerd op de ten tijde van het drukken van de brochures geldende omstandigheden. De prijzen in voormelde brochures en op de Napco website, zijn richtlijnen en binden Napco niet.

3.2 Alle prijzen zijn exlcusief BTW en exclusief montagekosten. Vervoerskosten zijn voor rekening van Napco, tenzij anders overeengekomen.

 

4 Levertijd

4.1 Een door Napco opgegeven levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van derden, op de door die derden aan Napco verstrekte gegevens. De levertijd zal door Napco zoveel mogelijk in acht worden genomen. Als met Napco een indicatieve levertijd is afgesproken en indien deze indicatieve levertijd door Napco wordt overschreden, dan is de Afnemer gerechtigd Napco een termijn te stellen waarbinnen Napco alsnog moet leveren. Deze termijn zal ten minste de eerder door Napco opgegeven indicatieve levertijd bedragen. Indien Napco na de gestelde termijn alsnog in gebreke blijft met levering, is de Afnemer gerechtigd de Overeenkomst kosteloos te ontbinden, met uitzondering van dat deel van de Overeenkomst dat ziet op op maat gemaakte bestelling(en) en/of commissiegoederen. 

4.2 Bij overschrijding van de levertijd van bestelling op maat heeft de Afnemer geen recht op enige schadevergoeding ter zake, behoudens indien de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Napco zelf.

4.3 De levertijd vangt aan op de dag van de totstandkoming van de Overeenkomst, dan wel, indien dat later is, op de dag van de ontvangst door Napco van de voor uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke gegevens en/of artikelen, met dien verstande dat dergelijke gegevens of artikelen binnen een redelijke termijn aangeleverd moeten worden, dan wel, indien dat later is, op de dag dat Napco een overeengekomen aanbetaling ontvangt.

 

5 Niet op voorraad

5.1 Indien een artikel na het tot stand komen van een Overeenkomst niet voorradig blijkt te zijn, biedt Napco de Afnemer de keuze om:

a) de Overeenkomst ten aanzien van enkel dat artikel gedeeltelijk te ontbinden onder restitutie van de daarmee verband houdende koopsom (mits de koopsom reeds geheel is voldaan) zonder dat de Afnemer daarbij aanspraak kan maken op enige vorm van vergoeding, anders dan restitutie van de daarmee verband houdende reeds betaalde koopsom; of

b) de Overeenkomst in het geheel te ontbinden onder restitutie van de daarmee verband houdende koopsom (mits de koopsom reeds geheel is voldaan) zonder dat de Afnemer daarbij aanspraak kan maken op enige vorm van vergoeding, anders dan restitutie van de daarmee verband houdende reeds betaalde koopsom.

 

6 Aflevering, vervoer en risico

6.1 Aflevering geschiedt franco huis, tenzij anders overeengekomen. Bij internationale handel zijn de INCOTERMS ten tijde van het plaatsen van de bestelling door Afnemer van toepassing.

 

6.2 Indien is overeengekomen dat Napco het transport zal verzorgen zal de transporteur een afspraak maken met de Afnemer over de dag van aflevering. Dag en tijdstip van levering zijn afhankelijk van het leverschema van de transporteur. Het is in beginsel niet mogelijk een gemaakte afspraak te verzetten.

6.3 De Afnemer dient de artikelen in ontvangst te nemen, te controleren en te tekenen voor akkoord.

6.4 Op het moment van aflevering gaat het risico terzake van de afgeleverde artikelen over op de Afnemer.

6.5 Indien de Afnemer de artikelen niet of niet tijdig op de overeengekomen plaats en tijd van aflevering afneemt, is hij zonder ingebrekestelling in verzuim. In dat geval worden alle kosten die zijn gemoeid met het niet kunnen afleveren en/of met het nogmaals af moeten leveren van de artikelen bij de Afnemer in rekening gebracht.

 

7 Inspectie en reclame

7.1 De Afnemer dient binnen 5 werkdagen na ontvangst van de artikelen, deze nauwkeurig te (doen) inspecteren op Zichtbare Gebreken en ontbrekende onderdelen. Geconstateerde Zichtbare Gebreken en/of ontbrekende onderdelen dienen door de Afnemer zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 dagen na ontdekking daarvan, bij Napco te worden ingediend.

7.2 Wanneer het transport door of namens Napco wordt verzorgd is de Afnemer verplicht de geleverde artikelen aan de hand van de vrachtbrief te controleren op manco’s en Zichtbare Gebreken. De Zichtbare Gebreken dienen op de vrachtbrief aangegeven te

worden. Eventuele manco’s en zichtbare beschadigingen die niet op de vrachtbrief zijn aangegeven, zijn voor kosten van de afnemer.

7.3 Laat Afnemer een tijdige melding als bedoeld in artikel 7.1 achterwege of zijn op de vrachtbrief geen manco’s of Zichtbare Gebreken vermeld, dan wordt afnemer geacht de artikelen te hebben aanvaard en kan Afnemer zich niet meer beroepen op het bestaan van Zichtbare Gebreken (ook niet door zich te beroepen op enige garantie)

7.4 Meldingen ter zake van Zichtbare Gebreken geven de Afnemer geen recht om betaling van het niet betwiste gedeelte van de koopprijs op te schorten, voor zover de koopprijs nog niet geheel voldaan zou zijn door de Afnemer.

7.5 De Afnemer zal voor het onderzoeken door of namens Napco van een melding terzake van gebreken, alle noodzakelijke medewerking verlenen, onder meer door Napco in de gelegenheid te stellen een onderzoek in te (doen) stellen naar de omstandigheden van het gebruik en/of de installatie van de artikelen.

 

8 Betaling

8.1 Tenzij anders is bepaald zal de Afnemer de aangekochte artikelen direct betalen of de hem in rekening gebrachte bedragen, effectief in de valuta vermeld op de factuur, binnen dertig (30) dagen na factuurdatum aan Napco betalen. Alle betalingen zullen op een door Napco aan te wijzen giro- of bankrekening worden gedaan. Het bedrag wordt geacht te zijn betaald zodra het is bijgeschreven op de bankrekening van Napco.

8.2 Napco is gerechtigd om in voorkomende gevallen vooruitbetaling van de afnemer van het verschuldigde bedrag te verlangen, dan wel daarvoor een voor Napco acceptabele zekerheid te stellen. Napco is niet gehouden te presteren, zolang de aanbetaling of zekerheidstelling niet is ontvangen.

8.3 Napcobeds B.V. is te allen tijde bevoegd al hetgeen zij aan de Afnemer op enig tijdstip al dan niet opeisbaar verschuldigd mocht zijn of worden, te verrekenen met al hetgeen zij op enig tijdstip van de afnemer al dan niet opeisbaar heeft te vorderen.

8.4 Bezwaren tegen de door Napco verzonden facturen moeten binnen 10 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk en gemotiveerd ter kennis van Napco worden gebracht. Indien niet binnen de in de vorige zin genoemde termijn of op voornoemde wijze bezwaar is gemaakt, wordt geacht dat de Afnemer instemt met de factuur.

 

 

9 Te late betaling

9.1 Indien op de vijftiende dag na factuurdatum niet (volledig) is betaald, is de Afnemer zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is de Afnemer  vanaf die dag een rente van 1% per maand verschuldigd over het openstaande bedrag ofwel, naar keuze van Napco, de wettelijke handelsrente. Een gedeelte van de maand wordt als gehele maand beschouwd.

9.2 Indien de Afnemer in verzuim is met enige betaling, worden tevens alle nog niet vervallen en

uitstaande facturen aan de Afnemer per direct opeisbaar. Bovendien is Napco gerechtigd om haar

vordering(en) zonder verdere ingebrekestelling ter incasso uit handen te geven.

9.3 Indien de Afnemer zijn betalingsverplichting niet nakomt, heeft Napco het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De verliezen die Napco hierdoor lijdt, zijn voor rekening van de Afnemer.

9.4 Alle eventuele kosten, waaronder incasso, deurwaarders, advocaatkosten zowel gerechtelijk als

buitengerechtelijk, welke door Napco worden gemaakt teneinde nakoming van de verplichtingen van de Afnemer te bewerkstelligen, komen ten laste van de Afnemer. Partijen spreken af dat Napco tenminste 15% van het openstaande bedrag als buitengerechtelijke kosten in rekening mag brengen, Napco blijft evenwel gerechtigd om de daadwerkelijk gemaakte kosten te vorderen.

 

10 Eigendomsvoorbehoud

10.1 Alle geleverde en nog te leveren zaken blijven uitsluitend eigendom van de verkoper, totdat alle

vorderingen die de verkoper op zijn koper heeft of zal verkrijgen, waaronder in ieder geval de

vorderingen genoemd in BW 3:92, lid 2, volledig zijn betaald.

10.2 Zolang de eigendom van de zaken niet op de koper is overgegaan mag deze de zaken niet verpanden

of aan derden enig ander recht daarop verlenen, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn

bedrijf. De koper verplicht zich op eerste verzoek van de verkoper mee te werken aan de vestiging van

een pandrecht op de vorderingen die de koper uit hoofde van doorlevering van zaken op zijn afnemers

verkrijgt of zal verkrijgen.

10.3 De koper is verplicht de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige

zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van de verkoper te bewaren.

10.4 De verkoper is gerechtigd de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij de koper

aanwezig zijn terug te nemen indien de koper in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen

of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. De koper zal de

verkoper te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de

zaken en/of ter uitoefening van de rechten van de verkoper.

10.5 Voornoemde onder a t/m d opgenomen bepalingen laten de overige aan de verkoper toekomende

rechten onverlet.

 

11 Napco assortiment

Napco behoudt zich het recht voor (onderdelen van) artikelen die in haar assortiment zijn opgenomen, te wijzigen of uit het assortiment te nemen. De Afnemer kan in het voorkomende geval geen aanspraak maken op vergoeding van schade of (kosteloze) vervanging van een artikel, c.q. een onderdeel daarvan, dat niet meer tot het assortiment behoort.

 

 

 

12 Garantie

12.1 De garantie en garantietermijn voor aangeboden artikelen verschillen per model en zijn aangegeven in de Napco brochure en/of op de Napco website. De volledige garantie geldt echter nooit langer dan vijf (5) jaar na levering, en alleen op de constructie, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien het door Napco geleverde product door een derde is geproduceerd; dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt. In het vierde en vijfde jaar geldt een gelimiteerde garantie, waarbij in het vierde jaar met een waardevermindering van 50% wordt gerekend en in het vijfde jaar met 75%.

12.2 De garantie houdt in dat een artikel dat, gedurende de door Napco voor het desbetreffende artikel omschreven garantieperiode, constructiefouten vertoont, naar keuze van Napco gratis wordt gerepareerd, vervangen of de koopprijs van het artikel aan de Afnemer wordt teruggegeven. Een aldus vervangen artikel wordt (weer) eigendom van Napco en dient bij Napco te worden ingeleverd. De Afnemer kan geen reparatie of vervanging van een artikel vergen op grond van de garantie, wanneer dit onmogelijk is of van Napco niet kan worden gevergd.

12.3 Op alle door Napco geleverde diensten geldt een garantietermijn van 1 jaar, steeds gerekend vanaf de datum van oplevering voor de betreffende diensten. De garantie houdt in dat een ondeugdelijk geleverde dienst alsnog zodanig wordt uitgevoerd dat de dienst alsnog in overeenstemming met de betreffende overeenkomst is, dan wel naar keuze van Napco, een vervangende dienst wordt geleverd of de prijs van de betreffende dienst aan de Afnemer wordt teruggegeven.

12.4 Ieder recht op garantie voor artikelen of wegens werkzaamheden aan artikelen vervalt indien:

a) door Napco gegeven aanwijzingen of adviezen terzake van die artikelen niet exact zijn opgevolgd;

b) de betreffende artikelen onoordeelkundig zijn gebruikt of niet in overeenstemming met de aan Napco bekend gemaakte bestemming;

c) de Afnemer zelf of niet door Napco ingeschakelde derden zonder schriftelijke toestemming van Napco aan de betreffende artikelen werkzaamheden hebben verricht;

d) wijzigingen aan het artikel zijn verricht c.q. aangebracht, tenzij deze wijzigingen inherent zijn aan het in gebruik nemen van het artikel; of

e) de Afnemer enige uit de Overeenkomst voor hem voortvloeiende verplichting niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt.

12.5 De Afnemer moet uiterlijk binnen 14 dagen na het constateren van een niet Zichtbaar Gebrek aan het artikel of een dienst, beroep doen op de garantie. Bij gebreke hiervan vervalt de garantie. Voor Zichtbare Gebreken geldt de regeling als opgenomen in artikel 7.

12.6 Buiten de garantie vallen gebreken aan artikelen, die zijn ontstaan als gevolg van normale slijtage, of door enige van buitenaf komende oorzaak. Bij gebruik dat in redelijkheid niet als “normaal gebruik” kan gelden, kan ook geen beroep op de garantie worden gedaan.

12.7 Indien de Afnemer een beroep doet op een door Napco gegeven garantie, dient de Afnemer Napco gedurende een periode van 6 weken na ontvangst door Napco van het beroep op garantie, in staat te stellen het desbetreffende artikel of dienst te onderzoeken, naar keuze van Napco op de plaats waar het artikel zich bevindt of waar de dienst is geleverd, of op het kantoor

van Napco, bij gebreke waarvan de Afnemer geen rechten kan ontlenen aan de garantie.

12.8 Indien Napco onder de garantie constructiefouten heeft laten repareren, het desbetreffende artikel heeft vervangen of een vervangende dienst heeft geleverd (evt. onder aftrek van een gebruikerspercentage), of (naar rato) de koopprijs/ prijs heeft gerestitueerd in overeenstemming met artikel 12.3, is Napco terzake van haar verplichtingen jegens de Afnemer volledig gekweten. De Afnemer kan op grond van de gebleken constructiefouten geen ontbinding van de Overeenkomst vorderen. In een dergelijk geval heeft de Afnemer enkel recht op levering van een nieuw(e) of soortgelijk(e) artikel of dienst door Napco zoals bepaald in artikel 12.2 en 12.3.

12.9 Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen onderzoekskosten ter zake van de klacht gemaakt door Napco, integraal voor rekening van de Afnemer.

 

13 Intellectuele Eigendom

13.1 Op geen enkele wijze worden bij Overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, rechten van intellectuele eigendom (zoals, maar niet beperkt tot, Auteursrecht, Merkenrecht, Octrooirecht, Modelrecht en Databankenrecht) van Napco en/of van door haar ingeschakelde derden aan de Afnemer overgedragen en/of in gebruik gegeven.

13.2 Het staat Napco vrij alle door Afnemer aangeleverde materialen, waaronder werken (bijvoorbeeld foto-materiaal/ontwerptekeningen, etc.) die door enig recht van intellectuele eigendom beschermd zijn, te gebruiken en te her-gebruiken. Ter zake van voornoemde materialen verleent Afnemer een onherroepelijk gebruiksrecht aan Napco, zonder dat Napco daar enige vergoeding voor verschuldigd is.

13.2 Napco heeft het recht de door uitvoering van een Overeenkomst aan haar kant toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Afnemer ter kennis van derden wordt gebracht.

 

 

14 Aansprakelijkheid en vrijwaring

14.1 Napco is niet aansprakelijk in geval van niet, niet tijdige, niet volledige of onjuiste of ondeugdelijke nakoming, behoudens voor zover enige schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Napco zelf.

14.2 Ongeacht de door Afnemer ingeroepen grondslag voor aansprakelijkheid is Napco nooit aansprakelijk, behoudens in geval van opzet van Napco zelf, voor:

a) indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en alle schade die niet als directe schade wordt aangemerkt.

b) schending van octrooien, licenties, modellen, auteursrechten of andere rechten van derden als gevolg van door de Afnemer verstrekte gegevens.

c) beschadiging of verlies door welke oorzaak ook, van door de Afnemer ter beschikking gestelde grondstoffen, halffabrikaten, modellen, gereedschappen en andere artikelen.

14.3 Voor zover Napco aansprakelijk is voor schade, dan is deze schade te allen tijde beperkt tot (ter keuze van Napco): (a) maximaal het factuurbedrag van het artikel of de dienst waar de schade betrekking op heeft, of (b) het uit hoofde van een door Napco afgesloten verzekering ter zake daadwerkelijk uitbetaalde bedrag.

14.4 Aansprakelijkheidsbeperkende, uitsluitende of vaststellende voorwaarden, welke in verband met de geleverde diensten door leveranciers of onderaannemers van Napco aan Napco kunnen worden tegengeworpen, zullen door Napco ook aan de Afnemer kunnen worden tegengeworpen.

14.5 De werknemers van Napco of door Napco voor de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde hulppersonen kunnen zich jegens de Afnemer beroepen op alle aan de Overeenkomst te ontlenen verweermiddelen als waren zij zelf bij die Overeenkomst partij.

14.6 Ten aanzien van geleverde diensten en artikelen is Napco enkel gehouden de in artikel 12

genoemde garantie te verlenen, gedurende de genoemde termijnen. Daarbuiten heeft de Afnemer geen aanspraak op Napco.

14.7 In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Napco en de door Napco bij uitvoering van een Overeenkomst betrokken derden, één jaar.

 

15 Overmacht

15.1 Onder overmacht van Napco wordt verstaan elke van de wil van Napco onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Afnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Napco kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten

van de Overeenkomst ook te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend: staking, stroomstoring, brand, machinebreuk, stagnatie en/of maatregelen van enige overheidsinstantie, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunningen of andere problemen, die zich buiten de risicosfeer van Napco om manifesteren bij Napco, bij toeleveranciers van Napco en/of bij het eigen of door derden verzorgde transport.

15.2 Indien Napco door een niet-toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens de Afnemer kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.

15.3 Indien enige overmachttoestand twee maanden heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

15.4 In geval van overmacht aan de zijde van Napco heeft de Afnemer geen recht op enige (schade) vergoeding, ook niet als Napco als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.

 

16 Verzuim/ontbinding

Indien de Afnemer, niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem

uit enige Overeenkomst of deze voorwaarden mocht voortvloeien, is de Afnemer zonder ingebrekestelling in verzuim. In dat geval is Napco gerechtigd: (a) de uitvoering van die Overeenkomst en daarmee samenhangende Overeenkomsten op te schorten, totdat betaling voldoende zeker is gesteld; dan wel (b) die Overeenkomst en daarmee samenhangende

Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Dit alles zonder dat Napco tot enige schadevergoeding is gehouden en onverminderd de Napco verder toekomende rechten.

 

17 Geschillen en toepasselijk recht

17.1 Op de Overeenkomst en deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

17.2 Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst of deze voorwaarden zullen in Nederland worden beslecht en wel door de bevoegde rechter te Amsterdam. Ook indien aan een Overeenkomst geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien een bij de Overeenkomst betrokken partij in het buitenland gevestigd is, is alleen Nederlands recht van toepassing en de Nederlandse rechter bevoegd.

17.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen om een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

18 Vindplaats en wijzigingen voorwaarden

18.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland.

18.2 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q de versie zoals die gold ten tijde van het totstand komen van de Overeenkomst met Afnemer.

18.3 De Nederlandse tekst van de Algemene Voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen als PDF: AGB PDF