Garantie

Napco Beds Garantie

De garantie en garantietermijn voor aangeboden artikelen verschillen per model en zijn aangegeven in de Napco brochure en/of op de Napco website. De volledige garantie geldt echter nooit langer dan vijf (5) jaar na levering, en alleen op de constructie, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien het door Napco geleverde product door een derde is geproduceerd; dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt. In het vierde en vijfde jaar geldt een gelimiteerde garantie, waarbij in het vierde jaar met een waardevermindering van 50% wordt gerekend en in het vijfde jaar met 75%.

De garantie houdt in dat een artikel dat, gedurende de door Napco voor het desbetreffende artikel omschreven garantieperiode, constructiefouten vertoont, naar keuze van Napco gratis wordt gerepareerd, vervangen of de koopprijs van het artikel aan de Afnemer wordt teruggegeven. Een aldus vervangen artikel wordt (weer) eigendom van Napco en dient bij Napco te worden ingeleverd. De Afnemer kan geen reparatie of vervanging van een artikel vergen op grond van de garantie, wanneer dit onmogelijk is of van Napco niet kan worden gevergd.

Op alle door Napco geleverde diensten geldt een garantietermijn van 1 jaar, steeds gerekend vanaf de datum van oplevering voor de betreffende diensten. De garantie houdt in dat een ondeugdelijk geleverde dienst alsnog zodanig wordt uitgevoerd dat de dienst alsnog in overeenstemming met de betreffende overeenkomst is, dan wel naar keuze van Napco, een vervangende dienst wordt geleverd of de prijs van de betreffende dienst aan de Afnemer wordt teruggegeven.

Ieder recht op garantie voor artikelen of wegens werkzaamheden aan artikelen vervalt indien:

a) door Napco gegeven aanwijzingen of adviezen terzake van die artikelen niet exact zijn opgevolgd;

b) de betreffende artikelen onoordeelkundig zijn gebruikt of niet in overeenstemming met de aan Napco bekend gemaakte bestemming;

c) de Afnemer zelf of niet door Napco ingeschakelde derden zonder schriftelijke toestemming van Napco aan de betreffende artikelen werkzaamheden hebben verricht;

d) wijzigingen aan het artikel zijn verricht c.q. aangebracht, tenzij deze wijzigingen inherent zijn aan het in gebruik nemen van het artikel; of

e) de Afnemer enige uit de Overeenkomst voor hem voortvloeiende verplichting niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt.

De Afnemer moet uiterlijk binnen 14 dagen na het constateren van een niet Zichtbaar Gebrek aan het artikel of een dienst, beroep doen op de garantie. Bij gebreke hiervan vervalt de garantie. Voor Zichtbare Gebreken geldt de regeling als opgenomen in artikel 7.

Buiten de garantie vallen gebreken aan artikelen, die zijn ontstaan als gevolg van normale slijtage, of door enige van buitenaf komende oorzaak. Bij gebruik dat in redelijkheid niet als “normaal gebruik” kan gelden, kan ook geen beroep op de garantie worden gedaan.

Indien de Afnemer een beroep doet op een door Napco gegeven garantie, dient de Afnemer Napco gedurende een periode van 6 weken na ontvangst door Napco van het beroep op garantie, in staat te stellen het desbetreffende artikel of dienst te onderzoeken, naar keuze van Napco op de plaats waar het artikel zich bevindt of waar de dienst is geleverd, of op het kantoor van Napco, bij gebreke waarvan de Afnemer geen rechten kan ontlenen aan de garantie.

Indien Napco onder de garantie constructiefouten heeft laten repareren, het desbetreffende artikel heeft vervangen of een vervangende dienst heeft geleverd (evt. onder aftrek van een gebruikerspercentage), of (naar rato) de koopprijs/ prijs heeft gerestitueerd in overeenstemming met artikel 12.3, is Napco terzake van haar verplichtingen jegens de Afnemer volledig gekweten. De Afnemer kan op grond van de gebleken constructiefouten geen ontbinding van de Overeenkomst vorderen. In een dergelijk geval heeft de Afnemer enkel recht op levering van een nieuw(e) of soortgelijk(e) artikel of dienst door Napco zoals bepaald in artikel 12.2 en 12.3.

Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen onderzoekskosten ter zake van de klacht gemaakt door Napco, integraal voor rekening van de Afnemer.